Mr Muscle® Power Gel Ontstopper

Koop nu

Mr Muscle® Power Gel Ontstopper dringt door het stilstaande water om hardnekkige verstoppingen en onprettige geuren te verwijderen. Zo hoeft u minder schoon te maken en kunt u meer genieten.

  • Ontstopt verstopte keukenaanrechten, gootstenen en pijpen
  • Dringt door stilstaand water
  • Reinigt en verfrist pijpen
  • Veilig te gebruiken op alle soorten pijpen
  • Mr Muscle® Power Gel Ontstopper
  • Mr Muscle® Power Gel Ontstopper

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de veiligheidsvoorschriften vóór u de dop verwijdert.

  1. Giet het product (500 ml)
  2. Wacht 5 minuten*
  3. Naspoelen met heet water.
*Getest in het laboratorium op badkamerverstoppingen (haar en zeep), voor hardnekkerige verstoppingen, langer laten inwerken. Veilig voor alle leidingen

LET OP: NIET knijpen of hergebruiken, spetteren en/of gereedschap voor ontstoppen gebruiken.
BELANGRIJK: Voorzichtig openen. Niet gebruiken in toiletten of wasbakken met een afvalvernietiger. Vermijd gebruik op vergulde fittingen, versleten of beschadigd emaille of chroom.

Voorzorgsmaatregelen & veiligheid

GEVAAR
Bevat: natriumhypochloriet; natriumhydroxide; aminen, C12-18-alkyldimethyl-, N-oxiden.

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Rook niet inademen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Gesloten verpakking op een koele plaats en rechtopstaand bewaren.