Mr Muscle® Power Ontstopper Korrels

Mr Muscle® Power Ontstopper Korrels smelt vet in uw keukenaanrecht, verwijdert verstoppingen en elimineert onprettige geuren zodat u minder hoeft schoon te maken en meer kunt leven.

  • Ontstopt verstopte keukenaanrechten, gootstenen en pijpen
  • Reinigt en verfrist pijpen
  • Veilig te gebruiken op alle pijpen
  • drain_granules

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwijder stilstaand water met een spons. Giet de hele inhoud van het sachet (50 gram) in de leiding (gootstenen en wastafels). Giet direct een halve liter WARM, NIET KOKEND, water er achteraan. Geef het product 15 minuten de tijd om te werken. Goed naspoelen met koud water. Herhaal wanneer de verstopping niet is verholpen. Na een tweede poging niet nogmaals herhalen. Raadpleeg een loodgieter.

LET OP: Alleen voor reiniging van leidingen. Niet gebruiken met een gootsteenontstopper, in toiletpotten, de douche, het bad, of op oppervlakken van acryl. Niet mengen met zuren of andere huishoudelijke producten. Giet het product niet in stilstaand of koud water. Niet gebruiken wanneer de verstopping wordt veroorzaakt door papier, plastic of metalen voorwerpen. Niet overdoseren; dit kan leiden tot ophoping van het product en bijdragen aan de verstopping.

Voorzorgsmaatregelen en veiligheid

GEVAAR

Bevat natriumhydroxide. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket bewaren ter referentie. Rook niet inademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en huid met water afspoelen / afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; Indien aanwezig, contactlenzen verwijderen; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Achter slot bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Gesloten verpakking op een koele plaats en rechtopstaand bewaren. Niet mengen met andere producten.